top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN CAROFIT

Carofit is gevestigd te Noord-Sleen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77050916

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die
        deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door Carofit

 

b.     Een training is elke activiteit aangeboden en/of verzorgd door Carofit.

 

c.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname                aan een training.

 

d.     Zowel door aanschaf van een strippenkaart of abonnement alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met

        deze Algemene Voorwaarden.

 

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 

f.      Carofit kan deze algemene voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds                          beschikbaar op de website van Carofit. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

 

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of                    Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of v            vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten                      toepassing blijven, en is het Carofit toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk                aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

 

 

2. OVEREENKOMST

 

a.     Een overeenkomst tussen Carofit en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te            blijken uit het voldoen van de betalingsverplichting van de Deelnemer.

 

b.     Voor Carofit ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is                      voldaan.

 

c.     De verschillende abonnementsvormen staan op de website www.carofit.nl

 

d.     Een deelnemer kan een abonnement vervangen door een ander abonnement.

 

(1)    Doormiddel van een sms, email, WhatsApp aan Carofit

 

(2)    Het nieuwe abonnement start op de eerste dag van een nieuwe maand nadat het verzoek is ontvangen.

 

 

 

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 

a.     Een strippenkaart of abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

b.     Een strippenkaart of abonnement zijn beperkt geldig. De geldigheid van de strippenkaart is 12 maanden vanaf de aanschafdatum. Een                        abonnement is na betaling 1 maand geldig.

 

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart                    worden verlengd.

 

d.     Een strippenkaart loopt na 12 maanden automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

 

 

 

4. PRIJZEN EN BETALING

 

a.     De actuele prijzen van de strippenkaarten en de abonnementen staan op de website van Carofit. Carofit heeft het recht deze prijzen eenzijdig          te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Carofit. Prijsverhogingen hebben                geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten.

 

b.     Betalingen geschieden via maandelijkse betalingen aan Carofit.

 

c.     Carofit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft                  voldaan.

 

 

 

5. ONTBINDING

 

a.      Een Deelnemer kan een overeenkomst met Carofit ontbinden via een sms, email of WhatsApp gericht aan Carofit.

 

b.     De overeenkomst loopt tot de laatste dag van de maand waarin de overeenkomst is opgezegd.

 

c.     Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

 

 

 

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

 

a.     Carofit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en            locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Carofit.

 

b.     Buitengewone omstandigheden leveren voor Carofit altijd overmacht op en ontheffen Carofit van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht          is Carofit ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Carofit is            niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

 

d.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een trainig daardoor wordt bemoeilijkt, kan de                              Deelnemer door Carofit van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

 

a.     Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.

 

b.     Carofit, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een            training.

 

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Carofit, haar medewerkers en trainers, is Carofit niet                              aansprakelijk.

 

d.     Carofit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training.              Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 

e.     Carofit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in            verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor                    deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te                      twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 

f.      Carofit behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

g.     Carofit is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van            de deelname aan een training.

 

h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of                indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal          ontstaan.

 

 

 

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 

a.     Carofit respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt                      verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

 

b.     Carofit gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal                Carofit deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

 

c.     Carofit zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het                          uitvoeren van de overeenkomst.

 

d.     De trainers van Carofit en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te              respecteren.

 

e.     De verstrekte informatie op de website www.carofit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe                                  omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 

f.      Hoewel Carofit de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Carofit niet                          garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en                        onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan                door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Carofit sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.carofit.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Carofit gecontroleerd,                gemaakt en/of onderhouden. Carofit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 

h.     De website www.carofit.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele                                  eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd                            gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen            of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Carofit.

 

 

9. KLACHTEN

 

a.     Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Carofit zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is                          geconstateerd bij Carofit te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd.            De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Carofit via info@carofit.nl

 

 

b.    Carofit beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van               ontvangst. Indien Carofit verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan                         Deelnemer na de constatering hiervan.

 

c.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene                     Voorwaarden.

 

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

a.    Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Carofit.

 

b.    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

c.    Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden                               onderworpen aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland.

bottom of page